top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de door HondBewust geleverde diensten zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Het doel van deze voorwaarden is wederzijdse duidelijkheid over wat we van elkaar kunnen verwachten.

 

Algemeen

 1. Alle tussen HondBewust en zijn relaties gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.

 2. Relaties zijn zij die een overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van HondBewust vanaf het moment van inschrijving tot het einde van de overeengekomen werkzaamheden.

 3. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeen- gekomen en dan alleen voor die betreffende overeenkomst.

 

Cursussen en Gedragsadvies

 1. Cursisten die cursussen of trainingen afnemen bij HondBewust trainen te allen tijde voor eigen risico. Cursist is in het bezit van een aansprakelijkheidsverzekering, waarbij aansprakelijkheid als gevolg van het gedrag van de hond is meeverzekerd.

 2. Cursussen, gedragsadvies en educatie worden aangeboden in de filosofie van het positief trainen. Dit betekent dat het welzijn van de hond en begeleiders voorop staat.

 3. Cursisten dienen het volledige cursusgeld te voldoen voor aanvang van de cursus, bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de les.

 4. Indien het cursusgeld per les wordt voldaan, dan dient dit uiterlijk aan het eind van de betreffende les te worden voldaan.

 5. Inschrijving verplicht tot betaling van de cursus. Er wordt geen restitutie van het cursusgeld gegeven.

 6. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of hond dient er een doktersverklaring cq. dierenartsenverklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze verklaring zal met de klant de mogelijkheden worden besproken voor het op een later tijdstip volgen van de gemiste lessen/cursus.

 7. Indien door ziekte of overmacht van HondBewust lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van HondBewust ingehaald kunnen worden. Indien dit onverhoopt niet mogelijk is dan wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de kosten voor het eventuele cursusmateriaal en de tot dan toe gevolgde lessen, aan de cursist gerestitueerd.

 8. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of overmacht mogelijk zonder extra kosten. De inhaallessen en -tijden worden in overleg en naar de mogelijkheden van HondBewust ingepast.

 9. Indien een les binnen 24 uur voor aanvang van die les is afgezegd, vervalt het recht op inhalen.

 

Reglement van orde

 1. Cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de trainingslocatie aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen.

 2. Wanneer de cursist twee lessen of meer afwezig is vervalt zijn / haar inschrijving. Er wordt in dit geval geen restitutie van het cursusgeld gegeven.

 3. Op de trainingslocaties dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de instructeur, aangelijnd te zijn.

 4. De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.

 5. Honden, welke een cursus en/of gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periode entingen via een dierenarts.

 6. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de instructeur alvorens hij/zij op de les verschijnt.

 7. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen instructeur en cursist betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.

 8. In overleg met de instructeur is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.

 9. De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.

 10. De instructeur/gedragstherapeut staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

 11. De cursist dient de aanwijzigen van de instructeur/gedragstherapeut op te volgen.

 12. Wij verwachten van de cursist dat hij/zij de hulpmiddelen aanschaft en gebruikt die de instructeur/gedragstherapeut u voorschrijft. Dit in verband met veiligheid van de cursist, de instructeur/gedragstherapeut en de omgeving.

 13. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de gedragstherapeut/instructeur worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.

 14. HondBewust wil geen overlast veroorzaken voor bewoners in de directe omgeving. Dat wil zeggen dat u dient te parkeren op de aangegeven plaatsen.

 15. Indien een hond op (het terrein van) de trainingslocatie zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren/af te voeren. Dit geldt voor elke vorm van
  vervuiling.

 16. Tijdens de lessen is het de cursist verboden om te roken en/of onder invloed te zijn van alcohol en/of overige verdovende middelen. 

 

Adviezen

 1. Een eigenaar/bezitter van een hond kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen aan HondBewust.

 2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de medewerker(s) van HondBewust.

 3. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van HondBewust voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De eigenaar/bezitter van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

 

Educatie en overige werkzaamheden

 1. Clienten ontvangen voorafgaand aan de werkzaamheden een voorstel waarin de in rekening te brengen bedragen zullen worden vermeld. De overeengekomen bedragen zullen per factuur in rekening worden gebracht.

 2. Indien door ziekte of overmacht van één der partijen de overeengekomen werkzaamheden geen doorgang kunnen vinden zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van beide partijen kosteloos ingehaald kunnen worden.

 3. Indien de afgesproken werkzaamheden door overige reden geen doorgang kunnen vinden, of indien verplaatsing van de werkzaamheden zoals genoemd bij 2 niet mogelijk is door client, dan  gelden de volgende vergoedingen:

  • Tot 28 dagen voor aanvang van de werkzaamheden mogen de dagen kosteloos door client worden geannulleerd.

  • Van 28 tot 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden bedraagt de annuleringsvergoeding 25% van de beoogde kosten plus eventueel reeds gemaakte kosten voor de voorberieidng van de werkzaamheden.

  •  Van 14 tot 7 dagen voor aanvang van de werkzaamheden bedraagt de annuleringsvergoeding 50% van de beoogde kosten plus eventueel reeds gemaakte kosten voor de voorberieidng van de werkzaamheden.

  • Vanaf 7 dagen voor aanvang van de werkzaamheden bedraagt de annuleringsvergoeding 100% van de beoogde kosten plus eventueel reeds gemaakte kosten voor de voorberieidng van de werkzaamheden.

 4. Indien de afgesproken werkzaamheden door overige reden geen doorgang kunnen vinden, of indien verplaatsing van de werkzaamheden zoals genoemd bij 2 en 3 niet mogelijk is door HondBewust, dan  zullen de eventueel reeds vooraf betaalde gelden, onder aftrek van eventuele kosten en de tot dan toe afgenomen diensten, aan de client worden gerestitueerd.

bottom of page